Preguntas Frecuentes

Quero coñecer as oportunidades e condicións para exportar a un determinado país, ou investir nel. Que debo facer?

Si usted está en su primera aproximación a un mercado, le recomendamos recabar información general sobre el mismo bien a través de a sección paíse de este portal o a través del ICEX o la Oficina Económica y Comercial. Puede acceder a través del portal de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior.

Que barreiras son as máis frecuentes?

As barreiras arancelarias (altos aranceis, por exemplo) vanse reducindo grazas aos Acordos na OMC e coa UE. Van deixando paso en numerosos paises ás barreiras non arancelarias (por exemplo, certificados sanitarios, etiquetaxe) e técnicas (normas e regulamentacións das especificacións dos produtos).  No comercio de servizos son máis frecuentes as barreiras de natureza regulatoria. Tamén no investimento onde abundan as legais e financeiras.  As barreiras desta base de datos? clasificáronse nos seguintes grupos e tipos:

 • Barreiras arancelarias:
  • Cristas arancelarias e incremento de aranceis
  • Diferenzas entre aranceis consolidados e aplicados
  • Impostos especiais á Importación.
  • Taxas Gastos e problemas en Aduana 
  • Valoración en Aduana e Reclasificaciones Arancelarias
  • Aranceis Impostos e outros gastos ao Comercio Electrónico
  • Taxas Aranceis á Exportacoión
 • Barreiras non arancelarias:
  • Administración de licenzas de importación
  • Prezos mínimos ou máximos de entrada
  • Restricións á exportación de materias primas
  • Prohibicións, Restricións e Licenzas de importación
  • Requisitos de etiquetaxe
  • Holomogaciones e certificacións técnicas
  • Inspeccións e Certificacións sanitarias e fitosanitarias
  • Promoción e Preferencias de Compras locais
  • Empresas comerciais do Estado
  • Discriminacións na contratación pública
  • Insuficiente protección da propiedade intelectual e industrial
  • Dificultades técnicas ao Comercio electrónico.
 • Barreiras ao comercio de servizos e aos investimentos:
  • Restricións pola nacionalidade ou capacitación dos empregados
  • Restricións ao trato nacional ou Nación Máis Favorecida
  • Restricións á repatriación de capitais
  • Limitacións á propiedade ou creación de empresas
  • Restricións sectoriais  a servizos e investimentos
  • Barreiras Xerais, Económicas,legais e Financeiras
  • Problemas macroeconómicos ou cambiarios
  • Dificultades con sistema legal e tributario
  • Combinación de Licenzas, rexistros, Impostos e Aranceis    
Poden considerarse as medidas de defensa comercial (aplicadas a exportacións españolas) como barreiras?
Os dereitos anti-dumping, anti subvención e as cláusulas de salvaguardia defenden aos países de prácticas comerciais desleais. Aínda que teñen efecto similar, non son barreiras comerciais no mesmo sentido que as arancelarias e non arancelarias.  Non se recollen aquí senón na base de datos específica.     Pulse aquí para acceder á base de datos de medidas defensa comercial
Son ilegais todas as barreiras comerciais?

Algunas barreras comerciales vulneran la legislación comercial internacional, la cual prevé mecanismos para suprimirlas (por ejemplo, el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio).

Outras barreiras, en cambio, non constitúen incumprimentos de obrigas contraídas polos gobernos e a súa eliminación negóciase entre as partes interesadas (por exemplo, a través de acordos de recoñecemento mutuo de certificados sanitarios).

Que aranceis debo soportar para exportar determinada mercadoría a un determinado país?

Pode consultar os aranceis aplicados no país do seu interese na base de datos de aranceis aplicados da Comisión Europea:  Market Access Database.

Que son os obstáculos técnicos ao comercio e como se pode minimizar o seu impacto utilizando servizos acreditados por ENAC ?

Os obstáculos técnicos ao comercio xorden polos diferentes requisitos técnicos esixidos aos produtos en cada país, xa sexan requisitos regulamentarios que pretenden protexer a seguridade de consumidores e medioambiente, ou normas voluntarias que definen xeralmente as características de calidade que debe cumprir o produto para satisfacer aos compradores. Isto obriga ao fabricante a adaptar os seus produtos ás diferentes esixencias e a demostrar que son conformes coas este regulamentacións. Desta forma, haberá de sometelos a ensaios, inspeccións ou certificacións antes de ser aceptados noutros países.

Con todo, en moitas ocasións, o obstáculo non radica tan só na adaptación do produto ás esixencias técnicas doutro mercado, ou á avaliación da conformidade do produto coas regulamentacións técnicas. Tamén se observa unha falta de confianza do propio mercado (as autoridades, importadores, clientes, etc.) nos certificados que acompañan aos produtos para avalar a súa conformidade, e que son emitidos por laboratorios, entidades de inspección e certificación, e verificadores no país de orixe do produto (o país desde o que se exporta).

Esta falta de confianza pode traer consigo que o produto teña que ser avaliado en cada un dos países destino, independentemente de que o foi no país de orixe, mesmo se a avaliación realizouse conforme aos requisitos do país importador. Prodúcese, así, un aumento de custos e dos prazos de introdución do produto, aos que se suma a dificultade de coñecer e acceder aos, ás veces complexos, procesos de homologación e de certificación de cada país.

Para superar e minimizar estas barreiras, a práctica totalidade dos países desenvolvidos han establecido organismos nacionais de acreditación, ao ser a acreditación uno dos mecanismos recoñecidos pola Organización Mundial do Comercio (OMC) e a Unión Europea para minimizar estes obstáculos. O seu obxectivo prioritario é a avaliación e recoñecemento da competencia técnica dos laboratorios, entidades de inspección e certificación, e verificadores que emiten os certificados e informes sobre os produtos, a través dunha organización independente e utilizando criterios internacionalmente recoñecidos.

Desta maneira, achégase ao mercado de exportación -autoridades, importadores, consumidores, etc.- a confianza necesaria na información do produto.

En España, este organismo é a Entidade Nacional de Acreditación (ENAC), a cal axuda á exportación de produtos e servizos que estean cubertos por Acordos Multilaterais de Recoñecemento, xa que reduce e mesmo elimina os obstáculos técnicos ao comercio para aqueles produtos e servizos que estean avalados por certificados ou informes coa marca ENAC. Neste dossier, poderá obter máis información sobre a dimensión internacional da acreditación e como esta pode axudar á empresa no seu acceso aos mercados exteriores:

Guía de axuda á exportación de ENAC

O primeiro é asegurarse de que o informe ou certificado inclúe a marca de ENAC ou unha frase na que se indique a condición de acreditado da entidade que o emite, e fágase referencia ao seu número de acreditación.

Certificados e informes con marca de ENAC: se o seu certificado inclúe a marca de ENAC, pescude se o organismo de acreditación do país de destino é asinante dos Acordos Multilaterais de Recoñecemento Se é así, póngase en contacto co este organismo explicándolle a situación, achegándolle o informe ou certificado, e solicitándolle que expida unha carta ou similar na que declare que este informe ou certificado emitido baixo acreditación de ENAC é tan fiable como os emitidos baixo a súa acreditación.

Aquí, pode atopar un exemplo da carta que ENAC envía en ocasións como esta. Os asinantes dos acordos multilaterais están obrigados a emitir este tipo de cartas. En caso de non recibila, ou ante calquera dúbida do proceso, contacte con ENAC.

Certificados e informes sen marca de ENAC: a acreditación de ENAC está referida a certas actividades técnicas incluídas nun Anexo Técnico ao certificado de acreditación.

Comprobe se a actividade a que fai referencia o certificado ou informe (un ensaio de acordo a certa norma, certificación de acordo con un determinado estándar, etc.) está incluída no anexo técnico da entidade que o emitiu. Pode facelo no seguinte enlace: Entidades AcreditadasSe é así, a entidade está acreditada para esa actividade, pero, ao non facer mención á súa acreditación no certificado ou informe, este non está amparado pola acreditación de ENAC nin, por tanto, polos acordos multilaterais. No entanto, póngase en contacto con ENAC para a análise do seu caso concreto. En caso negativo, esa entidade non está acreditada para esa actividade. Para máis información, pode porse en contacto con ENAC a través do 91 457 32 89 ou enviar a súa consulta a través da seguinte ligazón á páxina web de ENAC.

Qué tratamiento se da a la información enviada por las empresas a través de los cuestionarios online?
La información es tratada de modo confidencial al amparo de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Como se procede cando se recibe información sobre novas barreiras a través dos cuestionarios en liña?

Analízase o problema exposto e infórmase ao remitente do curso que se vai a dar á súa reclamación, incluíndo as xestións que se van a realizar ou se están levando a cabo para solucionar o problema.

Ao mesmo tempo, créase unha ficha para recoller a reclamación que se dá de alta na base de datos de barreiras comerciais, se o problema exposto é novo.

As fichas, nas que se indican as xestións realizadas e o resultado obtido, actualízanse periodicamente. Nas fichas non aparecen datos de identificación do cuestionario que puidesen ser prexudiciais para a empresa reclamante.