Protecció de Dades Personals

Política de Privadesa i Protecció de Dades

El Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa és l'entitat responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris als Portals Web i Seus Electròniques.

De conformitat amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, el Ministeri es compromet al compliment de la seva obligacióde secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Aquest avís legal és aplicable a les pàgines dels Portals Web i Seus Electròniques, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquests llocs, ni als enllaços des d'això llocs amb altres webs.

Recollida de dades personals

A fi de realitzar la prestació de serveis el Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa podrà sol·licitar a través de formularis dades personals que amb caràcter general seran tractats d'acord a l'establert enel Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016.

El Ministeri informarà i pot recollir dades de les següents categories de dades personals:
  • Dades identificatives i de contacte (incloses adrecis postals i/o electròniques).
  • Codis o claus d'identificació per a accés i operativa al Portal i la la Calmi electrònica.
  • Dades transaccionals, això és, qualsevol operació, moviment i consulta associat a qualsevol dels serveis i procediments administratius que un usuari mantingui amb el Ministeri.
  • Dades socioeconòmiques i laborals.
  • Dades de representació legal.

Responsables del Tractament

Les dades personals tenen diferents Responsables de Tractament en funció del servei prestat pel Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa.

Finalitats de les activitats de tractament i la seva legitimació

A través dels Portals Web i Seus Electròniques, no es recullen dades personals sense consentiment exprés. Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes encada procediment o actuació.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat general la gestió, prestació i millora dels serveis i la tramitació dels procediments administratius relacionats amb el Ministeri d'Indústria,Comerç i Turisme així com qualsevol altre servei sol·licitat a cada moment per l'usuari i el seguiment i la resposta a les consultes plantejades pels mateixos.

Cada servei ofert pel Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa pot tenir finalitats addicionals, totes elles justificades, a més de per el consentiment exprés de l'usuari, per la legitimació que al Ministerili confereixen les Lleis i Normes legals que regulen els serveis oferts i els procediments associats.

Les diferents finalitats addicionals i les seves legitimacions poden consultar-se en l'accés a cadascun dels serveis i procediments oferts pel Ministeri.

Consentiment exprés

Una vegada informat del tipus de dades necessàries per a la prestació dels serveis i procediments administratius associats, les activitats de tractament que es va a realitzar, la seva finalitat i la seva legitimació, es recaptarà elconsentiment exprés perquè el Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa realitzi les activitats de tractament de les dades personals proporcionades per l'usuari dels serveis.

Destinataris, cessió i transferència de dades

De forma general el Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa és l'únic destinatari de les dades recaptades. En cap cas les referides dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és ambel consentiment exprés de l'afectat segons els supòsits previstos per la normativa legal vigent.

Quan el servei prestat o el seu procediment associat inclogui obligacions legals derivades de la legitimació del tractament que requereixin la cessió o transferència a tercers s'indicaran les terceres parteixes destinatàriesd'aquestes dades i les finalitats de les seves activitats de tractament.

Es recaptarà el consentiment exprés de l'usuari per a tals cessions i transferències de dades. Es demanarà de forma separada i específica el consentiment quan la transferència de dades sigui internacional.

Període de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per atendre els serveis oferts pel Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa sobre la base de la legislació administrativa respecte a la prescripció deresponsabilitats.

Exercici de drets

L'usuari podrà exercitar a tot moment els drets respecte a les dades subministrades per a qualsevol dels procediments administratius i serveis. Per a això podrà enviar una instància a través del següent enllaç o dirigir-se per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a:

  • Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa
  • Passeig de la Castellana, 162 - 28046 Madrid

També podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, on pot consultar més informació sobre obligacions i drets relatius a la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Queixes i Reclamacions

En exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant el Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa quan no estigui satisfet amb la resposta rebuda. Més informació al següent enllaç.

Política de Cookies

El Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa utilitza un servei d'analítica web que instal·la cookies temporalment amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. Les cookies són fitxerscreats en el navegador de l'usuari per registrar la seva activitat en el lloc web. Una cookie no identifica a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en capcas s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Per navegar pel portal i les seus electròniques del Ministeri no és necessari que permetre la instal·lació d'aquestes cookies. És possible deshabilitar-les directament en el navegador. En cada navegador l'operativa ésdiferent. En l'ajuda del navegador trobés informació relacionada amb l'ús de les cookie.