Argentina: pròrroga per un any de l'increment d'aranzels

Argentina

El 28.03.14 la Comissió de Comerç del MERCOSUR va aprovar la pròrroga per un any, a partir del 22.01.14, de l'increment d'aranzels per sobre de l'Aranzel Exterior Comú decretat en 2013 per Argentina per 100 posicions aranzelàries, portant els drets fins al 35% consolidat en l'OMC. Els productes espanyols més afectats són: Conductors elèctrics, Pneumàtics, Aparells per filtrar aire o gasos, Construccions prefabricades i Les altres preparacions alimentoses.