India, subida de aranceis a produtos electrónicos e do sector do TIC

India

O 11 de outubro de 2018 o Goberno de India ha publicadouna subida de arancelesdel 10% ao 20% aos  produtos identificados baixo as partidas arancelarias 85176100 e 85176990 (entre os que se inclúen reloxos intelixentes, radios IP, Teléfonos VoIP, estacións basee de radiotelegrafía ou radiotelefonía).