Algèria. Substitució de la suspensió d'importacions per nous aranzels

Algèria

El dia 30.01.2019, van entrar en vigor a Algèria els nous aranzels, més coneguts per les sigles DAPS (Droit additionnel provisoire de sauvegarde), que substitueixen a lalista d'importacions suspeses?, establerta al gener de 2018. La llista actual de drets aranzelaris afecta a 1095 partides aranzelàries, i els tipus aranzelaris més aplicats són del 60% i del 70%, sent el màxim del 200%, per a ciments hidràulics. S'ha de destacar que els automòbils segueixen subjectes a restriccions a la importació (en forma de suspensions), excepte els vehicles importats per ser objecte de muntatge per la indústria nacional. Igualment, no s'assenyala cap termini màxim de durada dels DAPS. D'altra banda, també s'indica que aquests aranzels podran ser objecte de revisió o actualització, si l'economia algeriana empitjora.