Brasil ha aixecat la prohibició a les importacions de la UE per causa de l'encefalopatia espongiforme bovina

Brasil

Brasil ha aixecat la prohibició a les importacions de la UE per causa de l'encefalopatia espongiforme bovina (EEB), en autoritzar les importacions de països amb risc menyspreable o controlat de la malaltia, alineant-se en gran manera amb les recomanacions de l'OIE en aquesta matèria.