La Comissió Europea publica el seu novè informe de seguiment de mesures proteccionistes

Comissió Europea

en el període setembre de 2011 – 1 de maig de 2012, el ritme d'introducció de mesures potencialment restrictives al comerç i la inversió pels principals socis comercials de la Unió Europea s'ha accelerat. Des de tardor de 2008 es comptabilitzen 534 mesures la majoria adoptades per membres del G-20, malgrat el seu compromís contra